Sprzęt i technologie

Kruszenie wykonywane jest za pomocą mobilnej kruszarki szczękowej na podwoziu gąsienicowym, z separatorem magnetycznym marki DIETLAS BB 100-T (wlot 1000/600), z zamontowaną wagą elektroniczną.
Wydajność kruszarki wynosi 40-60 ton/godz. w zależności od rodzaju materiału.
Kruszarka może pracować bezpośrednio w miejscu wykonywania robót budowlanych (wyburzeniowych) lub składowania materiału przeznaczonego do kruszenia. Posiada ona własny napęd  gąsienicowy, co czyni ją niezależną i bardzo mobilną w szczególności na nierównych nawierzchniach i najtrudniejszych warunkach terenowych.
W wyniku kruszenia istnieje możliwość otrzymania frakcji od 0 do 63, 90, 120 mm.
Materiał przeznaczony do kruszenia powinien mieć wymiary odpowiednio mniejsze niż wlot kruszarki – 1000×600 mm. Kruszarka wyposażona jest w magnes, służący do usuwania metalowych elementów z kruszywa oraz elektroniczną wagę taśmową, pozwalającą na szybki i prosty odczyt wyników jej pracy.

Dysponujemy również przesiewaczami dwupokładowymi do sortowania przekruszonego materiału na trzy frakcję (rozmiar frakcji w zależności od potrzeb, najbardziej popularne: 0-20 mm, 20-40 mm, 40-63 mm).

Gruz budowlany w myśl przepisów traktowany jest jako odpad budowlany. Posiadacz odpadów ustawowo zobowiązany jest w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady powinny być zaś w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Nasza kruszarka DIETLAS BB 100-T umożliwia wypełnić obowiązki związane z odpadami wynikające z powyższej ustawy.
Zainstalowany separator magnetyczny zapewnia odzysk złomu, który może trafić do ponownego przetworzenia.
Z gruzu otrzymujemy zaś kruszywo, które może być zastosowane jako materiał budowlany, np. jako surowiec do podbudowy dróg, fundamentów pod budynki itp. Uzyskane kruszywo, zamiast składowania na wysypisku, może być zużyte również na potrzeby budowlane.